Ana Sayfa / Türkmençe
TÜRK RESPUBLİKASY
MİLLİ BİLİM MİNİSTRLİGİ
Respublic of of Turkey Ninistry of Natıonal Education
Hususy kar Netiş Kursu &Netish Turkish
Private Netiş Vocational Course & Netish Turkish Language Course of Turkish Programs
 
 
NETİSH TURKİSH LEARN & EARN ( HEN OKA - HEM GAZAN ) TÜRK DILININ MEYILNAMASY
 
Learn & Earn programmasyn üsti bilen siz bir wagtyn özünde, bir naçe yurtlaryn we şol sanda Türk Döwletinin dap dessurlary bilen tanyşyp bilersınız.
 
Bu programmanyn kömegi bilen siz ansatlyk bilen Türk dilini öwrenersiniz. Türk dilini ( daşary yurt dillerini ) bilmek, özünizdaki durmuşdaky daşary yurt dillerini öwrenmek höwesinizi artdyrar.
 
Türk adamlary bilen tanyşyp öz medeniyetiniz hakynda gürrün berip yatdan çykarylmajak dostlary gazanyp bilersiniz. Gysgaça aydamyzda, Türk milletinin yaşayşy we medeniyeti hakynda turist bolup, bilip bolmajak üytgeşik bir dünyagarayyşy we yatdan çykarylmajak yatlamalary gazanarsynyz.
 
İn gyzyklysy bu programmanyn kömegi bilen 6 aydan 2 yyl dowamynda Türk Döwletinde galyp Türk dilini öwrenip we şonun sayasynda pul hem gazanyp öz ayak üstünde durmany başararsynyz.
Learn & Earn Programmanyn üsti bilen Türkler bilen, gerek bolsa başga döwletlerden hem bu programma gatnaşyan adamlar bilen tanyşarsynyz we dostlaşarsynyz. Öz yurdunyza gaydyp gelen wagtynyz, tanyşan we görüşmek islan köp dostlarynyz bolar.
 
Hemme bulary Türkçani öwrenen wagtynyz boyunça, isleseniz Türk naharhanasy we SPA - Gözellik programmalary bilen dowam edip, elinize yeterlikli standart hünarini alyp bilersiniz.
 
LEARN & EARN PROGRAMMASYNA HAÇAN WE NİREDE HASAPA ALYNYP BİLERSİNİZ?
Learn & Earn programma hasaba alynmak üçin yylyn her ayynda kabul edilişlik bolyar. Bu programma gatnaşmaklygy gazanan adamlaryn poçta salgysyna haty iberılyar. Hatyny alan adam programmanyn predstawitelibilen habarlaşmalydyr. Beyle mümkinçiligi bolmadyk adamlar telefon, mail, we şuna menzeşlerin üsti bilen habarlaşyp bilerler. Şol yagdaydan sonra Learn & Earn programma gatnaşjak adamlar okuwçy wizasyny alyp, Türkiye Döwletine nahili gelip biljekligi barada doly we dürs maglumat alyp bilerler.Yazyşmalar inlis, rus, türk,dıllerinde geçirilyar.
 
LEARN & EARN PROGRAMMANYN ÜSTİ BİLEN SİZDE HEMME ZAT MUGT BOLAR!
Learn & Earn programmanyn üsti bilen Turkiya gelen wagtynyzda galjak yeriniz, iyjek, içjek we jüwi harçlygynyz yaşajak we wagt geçirjek Türk maşgalasy tarapyndan garşylanylar. Şol sanda yaşajak maşgalanyzyn öy işlerine kömekleşseniz ayda 500$-dan 800$ (Amerikan Dollaryny) gazanyp bilersiniz.
 
LEARN & EARN PROGRAMMANYN TÖLEGİ NAÇEDİR?
Learn & Earn programmanyn tölegi ayda sadaja 100$ ( Amerikan Dollary ).
 
Yerleşme hakyndaky bilmekli gerek maglumatlarynyz:
* Learn & Earn programmanyn üsti bilen Turkiya geleninizde özümiz kömek edip bileris.
* Erkek okuwçylarymyzyn yaşajak öyi tapylyança okuwymyzyn myhmanhanasynda ayda 250$ tölegi bılen galyp bilerler.
* Öy işlerine kömekçi bolup biljek niyetli ayal okuwçylarymyza (90%) ynamly maşgala tapylar. Galyp biljek ynamly maşgala tapylyança ayal okuwçylarymyz okuwymyzyn tölegsiz myhmanhanasynda galyp bilerler.
 
 Sizin işlemeginiz üçin ynamly maşgala tapylanyndan sonra biz sizi şol wagtyn özünde işlejek maşgalanyz bilen tanyşdyrars. Siz şol maşgala bilen yaşap ( galjak yeriniz, iyjek işjeginiz mugt bolup ayda 500$-dan 800$ aralygynda pul gazanyp bilersiniz ) we Türk medenıyetinin dapleri bilen tanyşyp bilersiniz.
 
 
2013 - 2014 YYL ARALYGYNDA KİMLER GATNAŞYP BİLERLER?
1. Rrogrammamyza 18 - 50 yaş aralygyndaky hemme adamlar gatnaşyp bilerler.
2. Okuwa kynçylyk getirip biljek saglygynda kemçilik bolmadyk adamlar.
3.Yokarda görkezilen tehniki kriterlere eye bolan adamlar gürründeşlige girip bilerler şondanson okuwçynyn programmamyzada okap biljegi bilmejegi belli bolar. Kabir adamlar gürründeşlikden geçmande bilerler.
 
ÖNÜNDEN NAHİLİ HASABA ALYNYP BİLERSİNİZ?
Gatnaşmana isleg bildiren okuwçylar telefon, ınternet, poçta DHL salgysynyn üsti bilen ya-da Netish Turkish firmasynyn predstawitelinin üsti bilen hasaba alynyp bilersiniz.
Önünden hasaba alynmak üçin gerekli zatlar: adynyz - familiyanyz, pasport nomerynyz we nusgasy 1-2 dogulan yeriniz we doguluş senesi görkezilgi sahypalary we 100$ ( Amerikan Dollary ) doldurylan kagyzlary internedin üsti bilen elektron salgysyna ( mail ), faksyn ya-da poçta salgysynyn üsti bilen bize iberip bilersiniz. Egerde sizin yurdunyzda Netish Turkish-in şahamçasy bar bolsa şahsy elden tabşyrylyandyr.
 
Netish Turkish-in salgysy:Yukarı Dikmen Mh. Aleksandır Dubçek Cad. 25/A Çankaya - Ankara/Turkiye E.Posta: bilgi@netismeslekkursu.com / Faks: +90 312 442 65 86
 
KURSUN TÖLEGİNE NAMELER GİRYAR!
* Saylanan kurs programmasynyn tölegi.
* Size işlejek ynamly bir maşgala tapylyança okuwymyzyn myhmanhanasy.
 
KURSUN TÖLEGİNE NAMELER GİRMEYAR!
* Önünden hasaba alynmagynyzyn tölegi.
* Netish Turkish ders kitaplary.
* Yol töleginiz we saglyk kitapçanyn tölegi.
* Okuwçynyn öz yurdundan Ankara Netish Turkish kursuna gelmek yol tölegi.
* Myhmanhanadan Ankara Netish Turkishkurs aralygyndaky yol tölegi.
* Myhmanhanada ya-da yaşajak öyunizde internet garantiya berilmeyar.
 
TÖLEG NAHİLİ GEÇİRİLYAR?
Kursun we önünden hasaba alynmagyn tölegini Netish Turkish-e bankyn üsti bilen geçirilyar. Bankyn ady: Türkiye Garanti Bankası Ankara/Yıldız Şubesi
Hasap nomery / IBAN: TR 20 0001 0008 3261 9670 0150 12
Bank töleglerinin çaltlaşdyrylmagy üçin okuwçynyn adynyn familiyasyny we hasaba alyş nomerynyn dogry dürs bolmagy gerek.
 
 TÖLEGİN PLANY:
Okuwçynyn hasaba alnan döwri 100$ ( Amerikan Dollary ) Netish Turkish bank hasabyna geçirilmelidir.
Grafige göra her ay her okuwçy 100$ ( Amerikan Dollary ) kurs üçin bank hasabyna tölemelidir ya-da Ankarada Netish Turkish-in merkezi ofisine tölap biler.
 
DERS MEYİLNAMALARY
Netish Turkish daşary yurtlylar üçin Türkçe sertifikatlaşdyrylan meyilnamasy 160 sagat ( 2-4 ay)wagytly.
1. Tapgyr ( Başlangyç Türk dili ).
2. Tapgyr ( Orta Türk dili ).
3. Tapgyr ( Dowamly Türk dili ) jemi 480 sagatdan ybaratdyr. Netish Turkish kursuna okuwçy wizasy bilen iberilen, daşary yurt okuwçylarymyz Turkiya okuwçy hökminde gelip bilerler, we şol wiza esasynda Turk Döwletinde erkin yaşamak üçin dokumentlerini alyp bilerler. Dokumentlerini alanlaryndan sonra 6 aydan 24 ay aralygynda Turkiyede yaşap, we şol wagtyn özünde başlangyç, orta, we yokary derejede turk dilini öwrenip bilerler.
Bellik: İsleg bildiren okuwçylarymyz wizasyny uzaltmak üçin 12 ay 1-2-3 tapgyrly uzaldylan kursy okap bilerler.
 
 
DÖWLET BAYRAMLARY
Netish Turkish okuw merkezi Döwlet bayramlarynda işlemeyarwe okuw meyılnamasy hem şona göra düzülen.
SYYAHAT WE SAGLYK GORAGY:Okuwçy syyahat we saglyk goragyny hökmany suratda almalydyr. Saglyk goragy hakyndaky hatynyzyn Türkçe nusgasyny Netish Turkish-e hökmany suratda eltilmelidir.
 
 
OKUWYN BES EDİLMEGİ:
Pikirinizin üytgemegi bilen okuwynyzy bes etjek bolsanyz hat üsti bilen Netish Turkish-yn ofisine ya-da Netish Turkish-yn baş müdirine habar bermelisiniz. Okuwy okamakdan yüz öwüren halynyzda hasaba alynandaky we kurs tölegleri yzyna gaytarylyp berilmeyar.
 
 
 
OKUWA GATNAMADYK HALYNYZDA:
Okuwçynyn okuwa gatnamadyk halynda töleg yzyna gaytarylyp berilmeyar.
 
 
YERİNE YETİRİLMELİ DÜZGÜNLER:
Okuwçylarymyz üçin düzülen düzgünler boyunça herek etseniz, bizin bilen saglykly we gyzykly wagt geçirip bilersiniz.
 
 
 
 
 
Hususy Kar Netiş Kursu & Netish Turkish
Private Netiş Vocational Course & Netish Turkish Language Course of Turkish Programs
Adres:Yukarı Dikmen Mah. Aleksander Dubçek Cad. № 25/A Çankaya-ANKARA www.netismeslekkursu.com
Telefon: +90 312 442 65 85 Telefaks: +90 312 442 65 86 Ankara Ticaret Sicil 214636
Kurs izin tarihi: 10-03-2006 / 2537 E.Posta: bilgi@netismeslekkursu.com